Training Didactische en Pedagogische Vaardigheden voor docenten

TRAINING DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN voor docenten

De training didactische en pedagogische vaardigheden is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 1. docenten in opleiding in de voetverzorgingsbranche
 2. ervaren docenten (als opfris-training)

Ben je werkzaam als docent in de pedicure branche dan is het belangrijk je pedagogische en didactische vaardigheden op peil te houden door minimaal 16 uur een training te volgen.
Deze 2-daagse training is afgestemd op de eisen die zijn gesteld door de branche organisatie Provoet.

Leerdoelen didactische en pedagogische vaardigheden:
De leerdoelen van de didactische en pedagogische vaardigheden zijn gebaseerd op het “Profiel Vakbekwame Docent” conform de eisen van Provoet (Audit erkende opleiders uitgevoerd door het CPION) Periode 2022-2025.

Wat houdt het “Profiel vakbekwame docent voetverzorgingsbranche” in?
De training didactische en pedagogische vaardigheden is gebaseerd op deze eisen en wordt in een 2-daagse training behandeld. Na het volgen van deze training zal de docent conform deze eisen haar taken optimaal kunnen uitvoeren.

Status profiel
Dit profiel geldt tot 2022 als richtlijn om aan te geven wat ProVoet verstaat onder een vakbekwame docent voetverzorgingsbranche.

Het profiel heeft verschillende functies:

 • het is een hulpmiddel en bedoeld om docenten, opleidingsinstellingen en studenten
  te informeren over wat een goed docent in de voetverzorgingsbranche in huis heeft;
 • door het opstellen van dit profiel is het mogelijk om te verwijzen naar wat de criteria zijn van een goed docent in de voetverzorgingsbranche;
 • het kan ingezet worden bij verdere professionalisering van docenten in de voetverzorgingsbranche (door te bepalen wat van het profiel beheerst wordt en wat nog
  niet);
 • bij het selecteren van een training voor docenten kan het profiel gebruikt worden om te bepalen wat een geschikte training kan zijn; ProVoet stelt verplicht dat iedere docent die werkzaam is bij een door ProVoet erkende opleidingsinstelling, onderhoud pleegt aan zijn
  of haar didactische vaardigheden, zoals deze beschreven zijn in dit profiel.

Toelichting
Dit profiel beschrijft de vakbekwame docent voetverzorgingsbranche. Het profiel bestaat uit een functietypering, taken en vier thema’s met gedragsindicatoren.
Typering van de functie vakbekwame docent voetverzorgingsbranche De vakbekwame docent voetverzorgingsbranche is gedreven met grote passie voor het vak. De docent wil graag het vak overbrengen en studenten laten leren.

De vakbekwame docent staat boven de stof, wat betekent dat zij meer kennis en ervaring heeft dan de studenten aan wie zij les geeft.
NB de aanduiding ‘boven de stof staan’ is een omschrijving om aan te geven dat een docent ervaren is en ervaring heeft met alle (of de meeste) voorkomende situaties. De aanduiding ‘boven de stof staan’ is in dit profiel geen criterium.

Doelgroep
De docent in de voetverzorgingsbranche werkt enerzijds met jongeren vanaf 16 jaar die met hun initiële opleiding zijn begonnen en anderzijds met een leeftijdscategorie van 23 jaar en ouder met mogelijk een carrière in een ander vakgebied, zoals de verpleging of schoonheidsspecialist.

De vakbekwame docent in de voetverzorgingsbranche heeft:

 • een vakinhoudelijk (pedicure) diploma op minimaal Mbo 3 niveau als het gaat
  om de opleiding pedicure en minimaal Mbo 4 niveau als het gaat om medisch
  pedicure;
 • vakinhoudelijke praktijkervaring opgedaan;
 • een pedagogisch-didactisch getuigschrift/aantekening;
 • praktijkervaring als docent/trainer;
 • passie voor het vak;
 • enthousiasme voor het vak en wil dit overbrengen;
 • de kwaliteit het beste uit anderen te halen en laat studenten groeien tot vakvrouw;
 • verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de studenten en handelt daarnaar. Waar zij staat kan ook hij gelezen worden, bij vakvrouw ook vakman.

Taken van de vakbekwame docent voetverzorgingsbranche
De docent heeft verschillende taken binnen het onderwijs, met als doel het overdragen van kennis en vaardigheden over vak en branche.

De vakbekwame docent in de voetverzorgingsbranche:

 • ontwikkelt onderwijs op basis van het (branche)kwalificatiedossier;
 • verzorgt onderwijs aan studenten;
 • verwerkt de exameneisen in de lessen;
 • begeleidt studenten gedurende de looptijd van de opleiding;
 • werkt samen met stagebedrijven;
 • levert een bijdrage aan de opleidingsorganisatie om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.

1. Vakinhoudelijke deskundigheid
Er zijn twee soorten vakinhoudelijk deskundige docenten in de voetverzorgingsbranche:

 1. De docent die vakinhoudelijke pedicurelessen verzorgt. Zij is in het bezit van het diploma pedicure of medisch pedicure. Daarnaast heeft zij ruime praktijkervaring opgedaan als pedicure of medisch pedicure als het de opleiding tot medisch pedicure betreft. Indien pedicurevakken gegeven worden door een docent met een andere achtergrond dan pedicure geldt dat zij in het bezit moet zijn van een aan het vak gerelateerd diploma op hetzelfde niveau of hoger als het niveau van de opleiding.
 2. De docent die de andere vakken verzorgt, zoals ondernemerschap en management. Ook zij is in het bezit van een voor haar lessen relevant vakinhoudelijk diploma op minimaal het niveau van de opleiding en heeft ruime ervaring in de praktijk opgedaan over het betreffende vak. Daarnaast heeft deze docent affiniteit met het pedicurevak.

De vakbekwame pedicure docent:

 • Heeft vakkennis en beheerst de vakvaardigheden van het vak dat zij doceert tot en met het niveau van de opleiding (of is de opleiding tot (medisch) pedicure gestart en rondt deze in twee jaar af);
 • Is ook vakkundig op de niet-pedicurevakken, zoals talen en ondernemerschap;
 • Is op de hoogte van de (pedicure) vaktechnische ontwikkelingen zoals nieuwe kennis, producten, technieken en materialen;
 • Is op de hoogte van de gangbare codes en richtlijnen van het pedicurevak;
 • Heeft ervaring opgedaan in de praktijk (eigen praktijk gehad, gewerkt in een praktijk, stage);
 • Heeft praktijkervaring opgedaan met het behandelen van cliënten met specifieke aandoeningen;
 • Heeft praktijkervaring opgedaan met een omvang van 1000 uur in drie jaar tijd;
 • Heeft kennis en kunde die overstijgend is aan het uitstroomgebied van de student (best practices kunnen geven).

Niet voorwaardelijk, maar wenselijk:

 • Bereidt de student voor op het hebben van een praktijk;
 • Bereidt de student voor op goed ondernemerschap

De vakbekwame docent in de niet-pedicure vakken:

 • Heeft vakkennis en beheerst de vakvaardigheden van het vak dat zij doceert op minimaal het niveau van de opleiding;
 • Is ook vakkundig op de niet-pedicurevakken, zoals talen en ondernemerschap;
 • Is op de hoogte van de vaktechnische ontwikkelingen zoals nieuwe kennis, producten, technieken en materialen (niet-pedicure vak);
 • Is op de hoogte van (de gangbare codes en richtlijnen van) het pedicurevak (affiniteit);
 • Heeft ervaring opgedaan in de praktijk (bijvoorbeeld een eigen onderneming gehad, gewerkt in een praktijk);
 • Heeft praktijkervaring opgedaan met een omvang van 1000 uur in drie jaar tijd;
 • Heeft kennis en kunde die overstijgend is aan het uitstroomgebied van de student (best practices kunnen geven).

2. Pedagogisch-didactisch handelen

Het organiseren van leren van studenten op planmatige wijze.

De vakbekwame docent in de voetverzorgingsbranche heeft kennis van de branche en het vak, maar is bovenal in staat om sturing en invulling te geven aan het leerproces van de student. Dat betekent dat zij verschillende methoden en technieken moet kunnen inzetten afhankelijk van de leerbehoefte en achtergrondkennis van de student, zonder daarbij het doel van de opleiding uit het oog te verliezen: het opleiden van (start)bekwame pedicures.

De vakbekwame docent in de voetverzorgingsbranche:

 • heeft een professionele beroepshouding;
 • heeft branchekennis en is op de hoogte van de brancheontwikkelingen en past deze kennis toe;
 • kent het beroepscompetentieprofiel (BCP) en kwalificatiedossier (KD) en het branchekwalificatiedossier (BKD);
 • volgt een curriculum en lesplannen in een reeks en zet daarbij verschillende leermethoden in;
 • kent de doelgroep en sluit daar goed op aan tijdens de lessen en met opdrachten;
 • laat voorbeeldgedrag zien van vaardigheden en attitudes die centraal staan in de desbetreffende cursus;
 • hanteert diverse methodische en didactische aanpakken (onder andere leerstijlen), is creatief in het inzetten van werkvormen en maakt effectief gebruik van (digitale) hulpmiddelen;
 • structureert informatie, ideeën, meningen, standpunten en besluiten en brengt dit in begrijpelijke taal over aan anderen;
 • kan de theorie verbinden aan de praktijk;
  • haalt de theorie erbij tijdens de praktijklessen;
  • activeert om zelf de koppeling te maken tussen theorie en praktijk;
  • geeft handvatten mee hoe het geleerde te implementeren;
 • werkt doelgericht aan het behalen van leerresultaten tijdens de lessen;
 • controleert regelmatig of de studenten de leerstof opnemen en deze beklijft;
 • zet de student aan tot zelfreflectie door het geven van feedback en coacht de student bij haar ontwikkeling;
 • examens: vertaalt de exameneisen (van verschillende exameninstituten) voor de student.

3. Groepsdynamica
Iedere groep studenten is anders en dat heeft onder andere te maken met leeftijdsverschillen, achtergrondverschillen, opleidingsverschillen, motivatie, capaciteiten et cetera. Aan de docent de taak om passend onderwijs te verzorgen dat tegemoet komt aan de behoefte van de groep, zonder voorbij te gaan aan de individuele student.
Inzicht in groepsprocessen en dat toepassen is een onderdeel van de bekwaamheid van een docent.
De vakbekwame docent in de voetverzorgingsbranche:

 • heeft inzicht in groepsprocessen en handelt hiernaar;
 • kan goed omgaan machtsverhoudingen (overwicht vs. gelijkwaardig);
 • creëert een prettig leerklimaat waarin de studenten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen;
 • is in staat om snel het vertrouwen van de groep te krijgen;
 • achterhaalt relevante onuitgesproken informatie, gevoelens, behoeften, belangen en gedachten van anderen;
 • buigt een negatieve sfeer om tot een prettige en werkbare sfeer;
 • brengt in de groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door de anderen wordt geaccepteerd;
 • kan goed overweg met een gedifferentieerde groep studenten met verschillende leerbehoeften;
 • hanteert een goed evenwicht tussen het ingaan op reacties van de  studenten enerzijds en het vasthouden aan het lesplan anderzijds.

4. Professionaliteit

 • De docent staat vaak zelfstandig voor een groep, maar maakt onderdeel uit van een organisatie waar in gezamenlijkheid een onderwijsaanpak is gemaakt.
 • De docent stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs en de geleverde prestaties; streeft naar voortdurende verbetering van doelstellingen, processen en resultaten. Laat daarmee het vermogen zien om te leren uit interactie, samenwerking en communicatie met anderen en kan leerpunten snel kunnen omzetten in effectiever (interpersoonlijk) gedrag.

De vakbekwame docent in de voetverzorgingsbranche:

 • heeft markt- en maatschappijkennis die van invloed is op het beroep (zoals ‘de zorg’);
 • vertaalt op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de branche naar onderwijs;
 • is onderdeel van een organisatie en werkt met verschillende disciplines binnen de organisatie samen;
 • werkt gezamenlijk, met collega’s, naar één doel toe;
 • is op hoofdlijnen op de hoogte van wat er bij andere vakken wordt gedoceerd;
 • reflecteert op eigen werk en prestaties, vraagt actief naar feedback om eigen handelen te verbeteren;
 • volgt bijscholing en dergelijke om kwaliteit van eigen kunnen hoog te houden.

De kosten van deze 3-daagse training zijn: € 595 ex btw
Docent is: Theo Ploeg
Locaties: Emmen - tevens webinar
Data:

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat.

 

Kosten

Lesgeld€ 239

Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Studieduur

Deze training duurt 2 lesdagen á 8 uur

08-11-2023 (datum lesdag 2 volgt)

Accreditatie Punten

In aanvraag
(Laatst bijgewerkt: 23-01-2024)

Adressen leslocaties

Emmen: Roald Amundsenstraat 34