Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ROCAS Opleidingen –  Postbus 2029 – 7801 CA  Emmen, ingeschreven bij KvK Zwolle onder nr. 30141214 

De onderstaande bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Rocas Opleidingen en de cursist.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

 1. Opleidingsinstituut: ROCAS Opleidingen
 2. De cursist: de persoon die zich heeft ingeschreven voor een door het opleidingsinstituut georganiseerde cursus of opleiding.
 3. Studiegids of website: hiermee wordt bedoeld de informatie van het opleidingsinstituut, vinden in de studiegids of de website waarin alle opleidingen/cursussen staan vermeld.
 4. Examen: een door het examenbureau Exuive georganiseerde toets op locaties. Het kan gaan om een theoretisch examen, praktijkexamen, portfolio examen.
 5. Geheimhouding en vertrouwelijkheid: alle door cursist beschikbare gestelde informatie, zoals bankgegevens, persoonlijke gegevens e.a. welke aan het opleidingsinstituut en het examenbureau ter beschikking worden gesteld, zal als vertrouwelijk worden beschouwd en behandeld.

2. DE OPLEIDING

 1. Het opleidingsinstituut garandeert dat de verzorgde opleidingen geheel zijn afgestemd op de eisen van de examens. Bij wijziging van de eisen, zal het opleidingsinstituut deze direct aanpassen.
 2. De duur van de basisopleiding pedicure ligt tussen de 12 maanden en de 14 maanden, afhankelijk van uw examenuitslagen of van het tijdstip waarop u start met de opleiding (er zijn 2 startmomenten – februari en september) De duur van de volledige opleiding Medisch Pedicure ligt tussen de 6 en de 15 maanden.
 3. De duur van losse cursussen staat eveneens vermeld op de website.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSIST

 1. U gaat een overeenkomst aan met Rocas Opleidingen voor de duur van de opleiding zoals vermeld op de studieovereenkomst of aanmeldingsformulier en u verklaart hierop dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Na inschrijving en bevestiging door Rocas Opleidingen, is de overeenkomst voor de totale duur van de studie van toepassing en wordt van u verwacht dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. U mag van Rocas Opleidingen verwachten dat de opleiding zal worden aangeboden op hoogwaardig niveau met gekwalificeerde docenten. Rocas Opleidingen zal in haar berichtgevingen helder en transparant zijn over de acties die van u worden verwacht en Rocas zal zich inspannen u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 2. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk (per mail) aan het opleidingsinstituut te melden.
 3. Na ontvangst van het inschrijfgeld heeft de cursist recht op een studieplaats. Rocas Opleidingen behoudt zich het recht voor de opleiding bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Aanname van cursisten gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Is een groep vol, dan zal Rocas dit direct aan de cursist laten weten en hiervan melding maken op de website.

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

 1. Het opleidingsinstituut bepaalt de onderwijsbijdrage en vermeldt deze in de studiegids, het aanmeldformulier en/of de website.
 2. De vastgestelde onderwijsbijdrage is exclusief de kosten voor boeken, materialen, inschrijfgeld, examens en overige leermiddelen. Indien de onderwijsbijdrage in termijnen wordt betaald wordt een toeslag van 5% berekend en dienen de betalingen via een automatische incasso te geschieden. Rocas Opleidingen wordt dan door de cursist gemachtigd de overeengekomen termijnbedragen van de rekening van de cursist af te schrijven. Indien de cursist zich heeft aangemeld voor een examen is het volledige examengeld altijd bij vooruitbetaling verschuldigd. Ook dit geschiedt door het afgeven van een incasso opdracht door de cursist.
 3. Bij storno van de incasso wordt het te betalen bedrag verhoogd met € 12,50 excl. BTW.
 4. Over opleidingen die worden afgerond met een diploma en/of geaccrediteerd zijn bij branche organisaties zoals ANBOS en ProVoet, wordt over de lesgelden geen BTW in rekening gebracht.
 5. Over lesboeken en materialenpakketten wordt de daarvoor geldende BTW in rekening gebracht.
 6. Reclames binnen 14 dagen na inschrijving.
 7. Eventuele prijswijzigingen en/of toevoegingen voorbehouden.
 8. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van termijnbetaling, vindt de betaling louter plaats via bankoverschrijving/iDeal.

5. BETALING VAN DE ONDERWIJSBIJDRAGE

 1. Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden. Dit
  wordt vermeld op de incasso opdracht die de cursist dient te ondertekenen.
 2. Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
 3. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie art. 6.f.) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.
 4. Diploma’s en/of certificaten worden niet eerder afgegeven nadat alle gelden zijn voldaan.
 5. Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

6. HET VOORTIJDIG ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen, echter zal dit niet leiden tot  restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Annulering van een opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk.
 2. Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding/cursus is de cursist 10% van het lesgeld/cursusbedrag verschuldigd met een minimum van € 50,00.
 3. Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding/cursus is de cursist 20% van het lesgeld/cursusbedrag verschuldigd met een minimum van € 50,00.
 4. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding/cursus of tijdens de opleiding/cursus is de cursist het volledige lesgeld/cursusbedrag verschuldigd.
 5. Indien het traject Medisch Pedicure wordt gevolgd, wordt er per lesdag gefactureerd. Inschrijving voor het gehele traject is bindend voor alle geplande lesdagen en kan niet tussentijds kosteloos worden geannuleerd.
 6. Rocas Opleidingen is bevoegd eenzijdig de overeenkomst te beëindigen wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de school of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betaling van de volledige onderwijsbijdrage blijft daarbij onverminderd bestaan.
 7. Bij onvoldoende deelname, calamiteiten en onverwachte omstandigheden kan Rocas Opleidingen de opleiding/cursus annuleren. Elke reeds ingeschreven cursist ontvangt hierover persoonlijk bericht. Reeds betaalde gelden worden binnen 8 weken aan de cursist terugbetaald of doorgeschoven naar de volgende datum waarop de cursus wordt aangeboden.
 8. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
 9. Indien de uitnodiging van een studiedag, cursus of workshop is verzonden naar de cursist, zijn de artikelen 6b en 6c niet meer van toepassing en is het gehele cursusgeld verschuldigd.

7. BOEKEN EN MATERIALEN

De lesboeken die tijdens de branche-opleidingen worden gebruikt, zijn geheel afgestemd op de gestelde eisen in het branchekwalificatie dossier. De keuze van de boeken ligt bij de opleider.
Het lesmateriaal zoals hand-outs, syllabus, proefexamens e.a. die tijdens de opleidingen en cursussen door de opleider worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd. Hierop berust een copyright. Niets hiervan mag door de cursist worden gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt mits de opleider hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
 3. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.
 4. Cursisten van de basisopleiding pedicure zijn verzekerd voor aansprakelijkheid gedurende de opleiding, tijdens de lessen op school.

9. LESTIJDEN EN PLAATS

 1. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen voor de opleiding of cursus, deze minimaal 10 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen of te annuleren. Indien een wijziging de cursist niet uitkomt kan deze dit, binnen 8 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag, schriftelijk (of per mail) kenbaar maken en zal de overeenkomst zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een eventueel gedane aanbetaling zal door de school worden gerestitueerd.
 2. Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden (op alle leslocaties) tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.
 3. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld. Per locatie kan dit wisselen in verband met de verschillende tijden van de schoolvakantie in regio noord, midden en zuid. en zo veel mogelijk aan het begin van de opleiding bekendgemaakt.
 4. De basisopleiding pedicure eindigt na 46 dagdelen. Extra lessen kunnen door cursist worden ingekocht indien gewenst.
 5. De opleiding kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap) tussentijds worden onderbroken en in een later stadium weer worden opgepakt. Eventuele prijsverhogingen en/of toevoegingen kunnen wel doorgevoerd worden door het opleidingsinstituut met betrekking tot lesgelden en examengelden.
 6. Indien een cursist extra lessen wil inkopen, dan geschiedt dit in overleg met de school
  tegen een nader te bepalen tarief.
 7. De gemiddelde duur van 1 lesdag is 2 x 3 uur.

10. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

11. KLACHTEN

11.1 Alvorens een schriftelijke klacht in te dienen bij Rocas, zal klager zich per mail of telefoon wenden tot de directie van Rocas, om de klacht kenbaar te maken en te bespreken. Op dat moment zal Rocas met een eerste reactie komen en kan klager beoordelen of een schriftelijke klacht nog relevant is. Indien wordt overgegaan tot het indienen van een officiële klacht, dan dient dit schriftelijk te gebeuren. De klager ontvangt dan een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.

11.2 U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een reactie. Ons streven is om de klacht naar ieders welbevinden binnen maximaal 4 weken afgehandeld te hebben. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn, krijgt u in ieder geval binnen de termijn van 4 weken bericht, binnen welke termijn de klacht afgehandeld zal zijn.

11.3 Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

11.4 Indien u het niet eens bent met de oplossing die is gegeven door ROCAS Opleidingen en deze ook niet tussen beide partijen gevonden lijkt te worden, kunt u uw klacht melden bij een onafhankelijke geschillencommissie, namelijk de Vereniging voor Opleiders in de Uiterlijke Verzorging (V.O.U.V.). De kosten voor het verwerken van uw klacht door deze geschillencommissie zullen voor 50% door ROCAS Opleidingen gedragen worden.

11.5 Het oordeel dat deze geschillencommissie geeft zal voor ROCAS Opleidingen bindend zijn.

11.6 Klachten blijven 3 jaar geregistreerd.

Adressering klachten:
ROCAS Opleidingen
t.a.v. de directie
Postbus 2029
7801 CA Emmen

12. GEHEIMHOUDINGSPLICHT
De cursist geeft de opleider toestemming om de persoonlijke gegevens te verstrekken aan de exameninstelling en branche-organisatie, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van het branche diploma (indien van toepassing). Alle door cursist beschikbare gestelde informatie, zoals bankgegevens, persoonlijke gegevens e.a. welke aan het opleidingsinstituut en het examenbureau ter beschikking zijn gesteld, zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en behandeld.

13. EXAMENMODEL

Elke deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor een geschikt examenmodel indien nodig. De docent kan eventueel een model controleren of deze geschikt is voor het examen. Aan het goed- of afkeuren van een examenmodel door een docent kunnen geen rechten ontleend worden. De eindverantwoording van het examenmodel ligt altijd bij de cursist.

Daar waar deze Algemene Voorwaarden niet toepasbaar zijn, beslist de directie.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 30141214 – Voorheen was dit 64758095. Op alle afgesloten overeenkomsten hebben beide nummers de geldigheid van de bovenstaande algemene voorwaarden.